Martin Gottesfeld
War on Whistleblowers

Marty Gottesfeld: Another Whistleblower in Solitary Confinement

CIA whistleblower John Kiriakou on the story of Marty Gottesfeld, another truthteller who, like Kiriakou, paid a heavy price for speaking truth to power.